บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
243 สธ.43
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 พรศิริ ดาราดูเบ
2 เทียนชัย พลลักษณะ