บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
239 สธ.39
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ตรีรัตน์ จุฑารัตนาพรชัย
2 ธัญญาภรณ์ พวงอุไร
3 บูรพา แก้วประเสริฐ
4 พัทธ์วริน พูลทรัพย์
5 มณฑิตา มีกลิ่นหอม