บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
237 สธ.37
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 มาริษา บัวเพชร
2 ลัดดาวัลย์ มณีสว่าง
3 วิยะดา เทพบรรทม