บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
236 สธ.36
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กัญต์ธีภพ โกมลธง
2 จงรักษ์ ทองดี
3 นริศรา ช่างเพาะ
4 นุชนภา วงศ์คำ
5 ลาภิสรา จันตัน
6 วิราวรรณ แสงตัน
7 อติกานต์ วงศ์ยาไชย