บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
233 สธ.33
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กิตติ สุบินมิตร
2 จีรภา ไพรสันเทียะ
3 ณิชชาภัทร อินอิ่ม
4 ธนัญญาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์
5 นันทนี บุญเกิดลาภ
6 พัชราภรณ์ เทศไธสง
7 สรญา จันทำ