บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
230 สธ.30
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กาญจน์ ทิวแก้ว
2 พนิตา ตูมทอง
3 พิกุล ทาฤทธิ์
4 มนัส โต๊ะสมัน
5 ศุภชัย ภูผิวผา
6 สมพิศ ศรสันติ
7 สุธินี ภู่ภูษิต
8 อฒิวัชร์ ธรรมสะโร
9 อรอนงค์ เพียรสุขประเสริฐ