บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
229 สธ.29
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กมลาศ ฤทธิโชติ
2 จารุนันท์ วิชิตชู
3 ณัทมณห์กาญน์ ทะนันใจวิน
4 สจิต แสงจันทรา
5 เมธิสา สุพพัตบริรักษ์