บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
228 สธ.28
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กรัณฑรัตน์ พงษ์หิรัญฐิตาภา
2 จักรวาล จำรัสศรี
3 พิชิต สีสลับ
4 รุ่งทิวา พนาลี
5 สถิตยาพร เพียงเกษ