บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
227 สธ.27
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ฐาปนีย์ จิตสมบูรณ์
2 ณัฐติกาญจน์ ง้าวนาเสียว
3 ทัชชา โนรีพันธ์
4 ธงชัย เมฆขาว
5 พิษณุ แก้วแย้ม
6 วสันต์ มูลนิล
7 สืบพงษ์ คล้ายมงคล
8 อุดม พันธ์วงศ์