บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
224 สธ.24
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กาญจนาพร อนันต์มงคลชัย
2 กานต์ศักดิ์ ธีระเริงฤทธิ์
3 จงจรัส มงคลฉัตร
4 ชัยพันธุ์ ธีระเริงฤทธิ์
5 ณัฐชานันท์ ธีระเริงฤทธิ์
6 พลภัทร หาญนามชัย
7 สุนันทา นะราช
8 สุพัตรา แจ่มจำรัส
9 อนุวัฒน์ มะลิขาว
10 เยาวลักษณ์ ศรีขวัญเมือง