บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
223 สธ.23
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จิระพัฒน์ สาระเสริฐ
2 ทัศนีย์ ชาญมัจฉา
3 ประไพ โพธิ์นพคุณ
4 พัชรินทร์ ศรีวิเชียร
5 ภัทรวรรณ โกเศยะโยธิน
6 มณีวรรณ วิริยะดิลก
7 รัตน์เกล้า รุ่งฤทธิ์
8 อัจฉรา ภูมี