บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
222 สธ.22
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ปฏิเวธ ลาวัณย์พงศ์สกุล
2 พิมพ์พร พงศ์พานิช
3 รฐนนท์ นราเกษแก้ว
4 วัชรวีร์ โตรักษา
5 สุนิษา สุสะเกตุ
6 เทอดเกียรติ สุดมี
7 เนตรนภา สติปัฏฐาน
8 เบญจวรรณ เกิดพุ่ม