บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
221 สธ.21
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ดวงใจ เงินมาก
2 ธัญลักษณ์ วัชรีวงศ์
3 นิภา เธียรถาวร
4 บุณยาภรณ์ สุขสว่าง
5 พิชัย มั่งคั่ง
6 อภิชาติ พึ่งสมยา
7 อรรถสิทธิ เงินมาก
8 เสาวนีย์ เฉลิมศรี