บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
220 สธ.20
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ยวงเยา สาระจิตต์
2 วิลาสินี เจนเขา
3 ศิรินทรา นกเทศ
4 สายพิน วรรณประสิทธิ์
5 สุปราณี กิจตระกูล
6 สุรีรัตน์ บำรุงผล