บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
219 สธ.19
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ฐิติพร แนบผักแว่น
2 ธนวรรณ มหาวงษ์
3 นัท ตันประคองสุข
4 วันดี มุ่งคีมกลาง
5 สมเกียรติ แนบผักแว่น
6 สิริพร เสมา
7 สุณิสา รัตนไชย
8 สุทธินี ถามะพันธ์
9 เกตุ ตรงคง
10 เชาว์วัฒน์ เวทการ