บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
218 สธ.18
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ชัยวัฒน์ สระประสิทธิ์
2 ณิฐาดินี พละธนพิสิฐ
3 ปิยนารถ พิบูลย์ลาภ
4 พัทธรินทร์ ศิริวัชรนนท์
5 เกตุวดี ศิลปาจารย์
6 เมทิกา ด่านทวีศิลป์
7 เสกสิทธิ สุคติ