บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
217 สธ.17
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กริญญดา บุญสู่
2 ณัฐชัย เพิ่มสิทธิ์
3 ทิพจุฑา รุ่งฤทธิ์
4 นิตยา มีเมตตา
5 นิเวช อาจโพธิ
6 มนัญชยา ศรีเสวก
7 วิชญ ประดิษฐ์ทอง
8 เพชรดา โตกระโทก