บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
216 สธ.16
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ฐิตารีย์ อรุณสมบูรณ์
2 ณัฐนันท์ มงคลฉัตร
3 ปิยนันท์ ไม้กร่าง
4 ปิยะพรรณ สิทธิรัตน์
5 รวิวรรณ ผัสกุล
6 ลลนา ยอดเกลี้ยง
7 สมหมาย พึ่งพุก
8 หนูกัน ครองเคหา
9 เกียรติศักดิ์ ศุภสุข
10 เปรมสุข ขำเกษม
11 โสวนีย์ เรืองพุทธ