บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
214 สธ.14
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จักรพงษ์ โอสถ
2 จีรวัฒน์ ยามเสด็จ
3 ภาสกร หัศกรรจ์
4 ภูวเดช ยลอารีย์
5 รุจิรา สุกิจพัฒนคุณ
6 สิทธิชัย มหาเจริญสิริ
7 สุวิมล บัวจันทร์
8 ไพรวรรณ หลบภัย