บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
213 สธ.13
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กัญญาภัค กลิ่นแก้ว
2 ณรงค์ศักดิ์ นิลจาด
3 ณัฐศักดิ์ ชมภู
4 ดรุณี เม่นประเสริฐ
5 ทิพยาภรณ์ ยิ้มเยื้อน
6 พชระ โตกระโทก
7 มนันยา เหล็กกล้า
8 วิมณฑา เหรียญปรีชา
9 สมฤดี ถนอมพลกรัง