บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
212 สธ.12
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 พรพิมล มุสิกวงศ์
2 พรรณวิภา ศดิพันธุ์
3 พิรพล รัตนชงค์
4 สุธิดา พ่วงพลอย
5 อรอนงค์ ท้ายวัด
6 อังคณา ท้ายวัด