บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
209 สธ.9
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กฤษณะ พิมพา
2 ชายเดียว ลบช้าง
3 นัน สินเจริญ
4 นันทวัฒน์ เขียวชอุ่ม
5 ประไพพรรณ บุญรอด
6 พัชนีย์ มุกดาสนิท
7 วิชชุดา โภคา
8 วิภา เย็นใจ
9 สายสุรี สายใหม
10 เฉลิมชัย สุขไม่รู้เสื่อม