บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
208 สธ.8
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ณัฐพงศ์ อุ่นจิตติ
2 ดาวนิตย์ โรจนไมตรี
3 ภูรีวัฒน์ ธนะชัยประเสริฐ
4 มานิตย์ วงศ์ยาไชย
5 วราภรณ์ สำอางกาย
6 ศิลาภัทร ส่งคืน
7 สาวิตรี อุตมะ
8 สิริรัตน์ ใจเมือง
9 หทัยภัทร พูนทรัพย์