บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
206 สธ.6
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กชพรรณ เก่งเพิ่มพูน
2 ชวิรศา โรจน์นฤทุม
3 ถิรวุฒิ พิมลพันธ์
4 ธัญรดี บุรวัฒน์
5 นวพรรณ สนธิสุทธิ์
6 พัชรีย์ บูรณบัณฑิต
7 รุ่งณพา สวนพลี