บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
205 สธ.5
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 คำใหม่ ไชยกุล
2 ณรงค์ชัย กำแพงนิล
3 ทิพสุมน ศิริแตง
4 นฤมล ทองสุทธิ์
5 พิศมัย เทียมเสวก
6 ศิริพร พึ่งธรรม
7 สุภาวงค์ กระแสร์ฉาย