บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
203 สธ.3
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จารุภา ไขแสง
2 ณัฐชา เวชกาญจนา
3 ธนิสร รุ่งฤทธิ์
4 นพรัตน์ เทศวิศาล
5 บัณฑิต สวนพลี
6 รุ้งนภา วงศ์กิตติชัยกุล
7 สรัญญา สุริยาธนรัชต์
8 สาคร จูเจ้ย
9 สุจิตรา เคว้งกลาง