บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
202 สธ.2
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ทิพสุภาพร เตชะภาคย์พรชัย
2 นงลักษณ์ ปุณมะลัง
3 นฤวรรณ ไชยสิทธิ์
4 บรรพต โสมนรินทร์
5 พันธิชา โชติกกุล
6 ละออง ประครองใจ
7 วรีพร ชาวบางพระ
8 อรวรรณ บุนนาคประเสริฐ