บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
101 พมจ. อำนาจเจริญ
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จรวยพร จิตรอารี
2 ชลลดา ใจภักดี
3 ชัยวัฒน์ บุญยรัตพันธ์
4 ทศพร จิตรอารี
5 ธงชัย มูลพันธ์
6 ธัญรดี อร่ามศรี
7 นครินทร์ กาติวงศ์
8 บุษยาฏฐ์ มนต์คล้ำ
9 ปรีดา ก่อนเกิด
10 พรทิพย์ ปักษาไพร
11 พฤติพร สุพัฒน์
12 ภัยนิด ประการแก้ว
13 มงคล พาโนมัย
14 มงคลธรรม ผลดก
15 ยุพาพร เหลาแหลม
16 ยุพิน นันตะวัน
17 รังสรรค์ นันทโพธิ์เดช
18 วริศรา พวงพันธ์
19 วาสนา อ่อนเจริญ
20 สุพรรณี คลังทอง
21 สุมาลี ธรรมรักษ์
22 เอกวัฒน์ ป้องกัน