บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
101 พมจ. อำนาจเจริญ
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล