บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
100 พมจ. อุบลราชธานี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กัญยาณี พากเพียร
2 กาญจน์รพิพรรณ พรจันทร์
3 กานต์รวี อาจศิริ
4 กิตติศักดิ์ มั่นคง
5 กิรณา หลำเนียม
6 กุญชราพร ภักดีกสิกร
7 คณิตา สิงหาแผด
8 คารมย์ สังข์ภักดี
9 งามนิตย์ เกียรติบุตร
10 จรรยา แก้วสุโพธิ์
11 จรรยารีย์ โกทา
12 จักรพันธ์ เกียรติบุตร
13 จันทราวดี พิมพาเลีย
14 จันทร์เพ็ญ ศิริกมลเสถียร
15 จันทร์เพ็ญ เฉลิมวงศ์
16 จันที สมนา
17 จามรี บุญชู
18 จิราพร สุวรไตร
19 ฉวีวรรณ ภู่กำชัย
20 ชนันนัทธ์ ธนภัทร์จิระโชติ
21 ชัยยุทธ์ สุดชนะ
22 ชัยสิทธิ์ ศิริพัฒน์
23 ชุติมา ขันจันทา
24 ชุติมา ดวงประชา
25 ชูศรี ยามมา
26 ณกมล แพงวาปี
27 ณชนันท์ สีหาหมุด
28 ณัฐนิช จันทร์มา
29 ณัฐวุฒิ จินารัตน์
30 ดรุณี บุญเปลี่ยน
31 ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร
32 ทศพร สุขหล้า
33 ทัศนีย์ จันทะสม
34 ธนวัฒน์ คุณะวเสน
35 นครชัย วิชน
36 นลินี ครั้งพิบูลย์
37 นางวิไลวรรณ ประโพธิเทศ
38 นายไพศาล ประโพธิเทศ
39 นารอน อุ่มจันทร์
40 นิตยา สุนทรา
41 นิภารัตน์ เครือบุตร
42 บาดาล พึ่งภพ
43 บุญธาตุ โสภา
44 ประภัสสร ทาระพันธ์
45 ประภาส พากเพียร
46 ปิยากร วีระไพฑูรย์
47 ผลา ศรีขาว
48 พรรณี จันขอนแก่น
49 พรรณ์นิภา โกศลานนท์
50 พัชนี บัวผาย
51 พันทิภา ปั้นทอง
52 พัยคิด บัวขาว
53 พิริยา เกียรติบุตร
54 พูนศักดิ์ บุณรงค์
55 มนูญ ยวนยี
56 มะลิ จันทะศรี
57 มัลลิกา ประโพธิเทศ
58 ระพีพร ศรประสิทธิ์
59 รุจิรดา ลัทธิรมย์
60 รุ่งจิตร พิมพบุตร
61 ลักษณียา ศรีวัฒนะชัย
62 วรรณวิมล หิรัญมูล
63 วรรัตน์ ฤทธิจันทร์
64 วาสนา ถนอมสัตย์
65 วิญญู เจริญทัศน์
66 วิภารัตน์ วังสุทธิสมศรี
67 วิลาวัลย์ กิตติโกสินทร์
68 วิศิษฐ์ ผลดก
69 วีณา แสงทอง
70 ศรราม ลูกบัว
71 ศรีนภา สวัสดิ์กุล
72 ศรีสุดา ทองรอง
73 ศุภวัฒน์ บุญเจือ
74 ษมาภรณ์ นีละเสน
75 สมพร มูลนาม
76 สมิงพลาย ธานี
77 สรัญญา แสงแก้ว
78 สิทธิพร จำปาสี
79 สิริลักษณ์ คุณุ
80 สุทธดา จันทร์แจ้ง
81 สุนทร อุทธา
82 สุพันธ์ นงนุช
83 สุภัคชญา กุลเกลี้ยง
84 สุรชาติ แสนทวีสุข
85 สุวรรณี เงาเพชร
86 สุเทพ อุทยาพงศ์
87 ส้ม มูลมี
88 หทัยทิพย์ โสภาสาย
89 หวานใจ ดอกดวง
90 อนุรักษ์ หอมหวล
91 อมรเทพ ไกยวงค์
92 อรัญญา ภู่หิรัญ
93 อริสา มีพร้อม
94 อัษฎาภรณ์ ฝอยทอง
95 อาคม วิไลรัตน์
96 อำนาจ ศรีขาว
97 อำไพ จันทร์ทวี
98 อุดม กางโหลน
99 อุดร ใจภักดี
100 เกษตรชัย อู่ไม้
101 เนาวรัตน์ สาจันทร์
102 เนาวราห์ ม่วงคราม
103 เพลินพิศ ศิริปักมานนท์
104 เพียงพิศ บัวขาว
105 เพ็ญศรี มิทรานนท์
106 เพ็รชเยาว์ ธรรมคำ
107 เสาวนีย์ ทะยะราษฎร์
108 เอื้องขวัญ นาคพิพัฒน์
109 ไพฑูรย์ เหมือนตา
110 ไพรวรรณ์ เท่าสาร