บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
99 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กมลพร เปลี่ยนประเสริฐ
2 กรวิกา สุวรรณวุ่น
3 กฤตศุภพิพัฒ ปวงปะชัง
4 จิดาภา จันทร์ยวง
5 ชนกพร พรมภา
6 ชรัยย์รัชฏ์ อินต๊ะมุด
7 ธนาธิษณ์ มานพ
8 พรพิมล เปลี่ยนอำรุง
9 พรรณธิภา สายใจ
10 พิชัย ปาประลิต
11 พิมพ์ลภัทร ไชยศิลป์
12 มนธิรา ธาราเวชรักษ์
13 มนัสชัย นพศิริ
14 มยุรา ทิพย์โกมล
15 มิตร ถาอ้อย
16 ยุพิน สุขก้อน
17 รังสรรค์ แสงเทียน
18 รัชนี สังขพร
19 รำไพพรรณ ชัยบุญเรือง
20 วงเดือน สุดเสน่ห์
21 วราภรณ์ มั่นระวัง
22 วรุณยุภา มั่นถึง
23 วาสนา วารีนิล
24 วิมลทิพย์ พันชน
25 ศศิยาภรณ์ เศรษฐ์ธนโชค
26 ศิริลักษณ์ บุญวิเศษ
27 สนม สมอินทร์
28 สมนึก มานะจุติ
29 สมศักดิ์ ลือทอง
30 สันติภาพ ทองบุญมา
31 สำราญ ฮวบสมบูรณ์
32 สุภัทตรา ทาตายุ
33 สุริน เพ็งจู
34 อรพรรณ จ๋อยคล้าย
35 อรรถสิทธิ์ ศรีกอง
36 เรืองลักษณ์ ทิพย์ทอง