บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
98 พมจ. อุตรดิตถ์
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล