บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
98 พมจ. อุตรดิตถ์
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกวรรณ จิระมณีมัย
2 กริสนา พลชา
3 กุสุมา สำเนียง
4 จารุวรรณ กลิ่นพินิจ
5 จิตรตรี ปงศรีชัย
6 ฉวีวรรณ คัมภีรคุปต์
7 ชลอ กรายทอง
8 ชูศักดิ์ สุปินะ
9 ณัฏฐธนัน นพฐิติกาญจน์
10 ธนู กองพล
11 นที สิงห์เนตร
12 นัดดา กองพล
13 นัยนา นพศิริ
14 ปิยพันธุ์ ถาดี
15 พงศร มีวาสนา
16 พัชรินทร์ ผลพิกุล
17 พิชญาภา เลิศวิไล
18 มนสิชา ทองดี
19 มานิตย์ กลิ่นพินิจ
20 รุ้งนภา อยู่อิ่ม
21 วชิรวิทย์ เนตรสุวรรณ
22 วรกัณฐ์สรณ์ ผลพิกุล
23 วีระยุทธ บุญมี
24 ศราคม สุวรรณศรี
25 ศิริพร คงประณีต
26 สาธวี ใจเสมอ
27 สิงหนาท ทองเตี่ยง
28 สุรกิจ คำมาลา
29 อุดม วรปัญญา