บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
97 พมจ. อุทัยธานี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กวิตา เงินพลอย
2 กัญชพร ไวสาริกิจ
3 ขวัญใจ วะราหะ
4 คำกอง กาญจน์ธนากูล
5 จินตนา เสือพ่วง
6 ชัญญา วุฒิกาญจนวัตร
7 ชัยณรงค์ สุพรรณ์
8 ดำรงศักดิ์ พรหมปัญญา
9 ทุเรียน เกิดศิริ
10 ธมลวรรณ กิจก้อง
11 นันท์ เขตบุญโสภิตา
12 น้ำผึ้ง กุสุโมทย์
13 บุญตุ้ม ศรีชุมพวง
14 บุศรา พรประเสริฐผล
15 ปาลรภา พรตรีภพ
16 พูนศรี รักร่วม
17 พเยาว์ อินทร์น้อย
18 ภิญญดา จันทร์มา
19 รัชณู ปรีชาวุฒิคุณ
20 รินทนา ภู่พลับ
21 วันดี หิรัญ
22 ศรีสุดา เถาเมืองใจ
23 สมนึก สีสังข์
24 สมศักดิ์ อ่ำสุพรรณ
25 สันทราย มธุรส
26 สุชาดา เที่ยงทิพย์
27 สุดสอาด เกลี้ยงล่ำ
28 สุดใจ น้ำสมบูรณ์
29 สุนิตรา กัณหา
30 สุนีย์ พันธ์ระภะ
31 สุรเดช กลับชัยนาท
32 อมรรัตน์ ทองธรรมชาติ
33 อัชรา มหันตรัตน์
34 อัญกันต์ จินะชัย
35 อุไร กองแก
36 เองเวียเสอะ ภูเหม็น
37 โกวิทย์ เดชอินทร์
38 ไพศาล ชาติสุทธิ