บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
96 พมจ. อุดรธานี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กรรณิการ์ จันทะวัน
2 กฤษณา บุญช้าง
3 กันย์ทิพา ลีนารถ
4 กุลยา ทรัพย์สกุล
5 คำตัน เภาสี
6 คำพันธ์ สารภา
7 จันทร์สุดา อารีรบ
8 จำลอง อินทิสาร
9 จิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์
10 จุฑาทิพย์ มูลหา
11 ฉบับ สร้างโสก
12 ฉลาด ชาอามาตย์
13 ชนาภัทร กลางโยธี
14 ญาสุมินทร์ สมศรี
15 ฐิติรัตน์ ดิศโยธิน
16 ณัฐพร ยศสูงเนิน
17 ดาวใจ นันทจันทร์
18 ดุจฤดี สมบัตินันท์
19 ทวิพร บุญสุข
20 ทวีศักดิ์ คะนานทอง
21 ทัศนัย ทุมวัน
22 ทัศนีย์ สมใจ
23 ทิพยวรรณ ทัพกฤษณ์
24 ทิพวรรณ (ส.หญิงอุดร)
25 ธนศักดิ์ ศรีธาพุม
26 ธัญญรัตน์ ช่องรัตน์
27 ธิดารัตน์ ยอดญานะ
28 นครินทร์ จันทา
29 นภาพร วิเศษศรี
30 นฤมล อ่อนแสง
31 นวลจันทร์ มุนทานี
32 นันทภัค ปองสุข
33 นิคม พรมคุณ
34 นิมมานรดี ปราณีธรรม
35 นุดาวัลย์ สงวนศิลป์
36 ประนอม อุทรักษ์
37 ปราณี กล้าหาญ
38 ปาณิศา ขะมวดทรัพย์
39 ปิติยาพร อัดโดดดอน
40 พรศิริ สิงห์ทิศ
41 พิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
42 พิมลรัตน์ พรมคุณ
43 พิสมัย ลีพฤติ
44 ภูวดล เจตบุตร
45 มนัสนันท์ ประดิษฐ์ด้วง
46 ยุพิน ภาโนมัย
47 รัชฎาภรณ์ อินทร์ดี
48 รัตนา จะรอนรัมย์
49 รำไพ คำวะเนตร
50 รินทร์นภา โคตรโสภา
51 ละคร พิมพ์ศรี
52 ละลิดา ถิ่นนาไห
53 วงเดือน มุกดาม่วง
54 วรุณี พวงทอง
55 วาสนา อินทวิชัย
56 วิจิตรา ชารีโคตร
57 วิรอน สิงห์ละคร
58 ศันสนีย์ ป้องกัน
59 สมชัย ภูนาวา
60 สมพงษ์ ภูศักดิ์
61 สังข์วาลย์ จันทร์เพ็ญ
62 สายัณห์ สืบมา
63 สิทธิพร พลดงนอก
64 สิรภัทร เมธีกุล
65 สิริพร ศรีธาพุม
66 สุกัลยา ผิวบาง
67 สุจริต ขาวกุญชร
68 สุดสาคร เจตบุตร
69 สุดารัตน์ สูตรไชย
70 สุทิน เมธีกุล
71 สุนทร ศรีนวล
72 สุนันทา ชัยมาตย์
73 สุนา สารภา
74 สุพจน์ อินทร์มาตร
75 สุพรรณษา ชัยมาตย์
76 สุภาดา ลีพฤติ
77 สุมาลัย ภัทรดุลย์พิทักษ์
78 สุรศักดิ์ วงษ์โพนทอง
79 สุรศักดิ์ เสนา
80 หญิง วรรณี
81 อนันต์ สีหาท้าว
82 ออ โหจันทร์แสง
83 อุมาพร พิมพ์ศรี
84 เกศวดี อินทรสงเคราะห์
85 เครือวัลย์ สุนารักษ์
86 เฉวก พันเพียง
87 เทวรัตน์ มุงเคน
88 เพชรินทร์ ดลพรพิสุทธ์
89 เพ็ญนิสา ทองเขียว
90 เยาวพรรณ แช่มพุดซา
91 เสาวคนธ์ จันทร์เพชร