บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
95 พมจ. อ่างทอง
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกศักดิ์ สร้อยทรัพย์
2 จงรักษ์ เด่นดวง
3 จินดา จุลสอาด
4 ชยาภรณ์ กองสมบัติ
5 ณัฐธิรา นันทเพรี
6 ธงชัย คงคุ้ม
7 ธงชัย สีโรย
8 นวรัตน์ หมั่นดี
9 ปาริฉัตร พ่วงทอง
10 พรทิพย์ มามะกะมูละ
11 พรรณิภา ปานดำ
12 พัชราภรณ์ บุญคุ้ม
13 ภัคมณฑน์ แตงน้อย
14 ภานุวัฒน์ ช่อดอกรัก
15 มยุรี สิริมังคโล
16 รัชนี ประสานทรัพย์
17 ลัดดาวรรณ โลหิตไทย
18 วรรณี นาคนวล
19 วลัยลักษณ์ พุ่มเขียว
20 วัฒนา จิตจำนง
21 วาสนา ถ้ำหิน
22 วาสนา ทองจันทร์
23 ศรัญญา แพรทอง
24 สนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์
25 สัจจา สาลัย
26 สายันต์ บรุณพันธ์
27 สุดาภรณ์ ทับทิมอ่อน
28 สุภาพร ทองมา
29 สุวารี โลมะบรรณ์
30 สุศิษฏา ศุภศิลป์
31 อนนท์ รองรัตน์
32 อรวรรณ ตางาม
33 อรัญญา สีหมอก
34 อุไรภัสร์ ทรงความเจริญ
35 เกศินี ช่วยชู
36 โยทะกา ทองเพ็ชร