บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
94 พมจ. หนองบัวลำภู
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กานดา ศีลาเจริญ
2 จินดาวรรณ ระหงษ์
3 ดวงตา พวงพรม
4 ทับทิมทอง ศรีครั่ง
5 นิพภาวี พุทธคำ
6 นิรัญญา ไวพา
7 บุญรดา ทัพมงคล
8 ปาลิตา ขุนแก้ว
9 ปิยะฉัตร สวัสดี
10 รวิภา สาสิงห์
11 รุ่งนภา ศรีครั่ง
12 วิระหัส พันธ์คำเกิด
13 ศดานนท์ ภูชื่นศรี
14 สวาท นิติ
15 สานิยา สุนทราธรณ์
16 สุกัญญา รัตนพฤก
17 สุขวิช สืบมา
18 สุรศักดิ์ เจริญชัย
19 อัชฌพรรณ สิทธิกรณ์
20 เนตร สวัสดี
21 เยาวดี ศรีบูพิมพา