บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
93 นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จ.หนองคาย (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 คำหล้า คำลือฤทธิ์
2 จักรพันธ์ จามพัฒน์
3 จินตนา แสนดี
4 ฉวีวรรณ โพธิพรหม
5 นันทิยา แก้วมณี
6 ปุณยวีร์ ถิ่นวิมล
7 พิมพ์พิศา แก้วอุ่นเมือง
8 อทิตยา อภัยพรม