บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
92 พมจ. หนองคาย
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กณาวรรณ หมื่นเรือคำ
2 กฤษดา ผาจวง
3 คำมุก ด่านธานินทร์
4 ชาญเฉลิม เกตุพินิจ
5 ทักษพร ไชยสา
6 ธนภัทร กันใจแก้ว
7 ธนาวุฒิ รู้บุญ
8 ธภกต ผาวันดี
9 ธัญชนก เครือทองศรี
10 ธีร เครือทองศรี
11 ธีรพงษ์ หมื่นภักดี
12 นงคราญ เชื้อสาวะถี
13 นงลักษณ์ พนาลิกุล
14 นฤมล ราชโยธี
15 นวลจันทร์ ภาคเจริญ
16 นิตร พุฒซ้าย
17 บัณฑิต ธรรมวงษ์
18 บุญช่วย เหมะธุลิน
19 ปนัดดา กุฎแก้ววิเศษ
20 ประภาส สุภนิกร
21 ปารดา ไชยธรรมมา
22 ปิยะนันท์ พลายวิเคราะห์
23 ภัทรานิษฐ์ ทรงคำ
24 มูลมณี แก้วพินิจ
25 รัตนมณี ฮวดเส็ง
26 ลัดดาวัลย์ ไพบูลย์ศิริ
27 วสันต์ มูลวงศ์
28 วัชระ พนาลิกุล
29 วัฒนา ผานุกูล
30 วาสนา มั่นคง
31 วิวัฒน์ นามวิเศษ
32 ศุภานันท์ ยุวนันทการุญ
33 สมพงษ์ ทองพรหม
34 สมพร บึงน้ำใส
35 สุกัญญา อนันเอื้อ
36 สุดารัตน์ อุดามาร
37 สุเวช พะกะยะ
38 อนงค์ เทียนเมาะ
39 อนุชิต วรวะลัย
40 อนุทัย โกศิลา
41 อรอนงค์ ศรีมะโรง
42 อารียา นรินทร์ศิลป์
43 อำพร นามรส
44 อิสรา คำพิมูล
45 อุบลรัตน์ สุนทรมัจฉะ
46 อุไรพร แก่นหามูล
47 เกษรา อินทโชติ
48 เผด็จ ผิวงาม
49 เยาวพา ล้อมณรงค์
50 เอมจิต กิ่งแก้ว