บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
91 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จ.สุรินทร์ (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กฤษนัย ศรีจันทร์
2 กันญา ศรีธนต์
3 จันทร์เพ็ญ มีเปี่ยม
4 ทองมา พิกุลทอง
5 นพดล สมวาจา
6 นันธการณ์ ยืนยง
7 บุญเลี้ยง อินทิสาน
8 พรนิภา ต๋าคำปัน
9 วารุนีต์ สอนนนท์
10 สรายุทธ์ จับใจเหมาะ
11 สุริโย สาลี
12 อัมรา ฉิมงาม
13 อายุทธ ศิริม่วง
14 เปรมจิตร รัตนสมบูรณ์
15 เสาวนิตย์ นิเลปิยัง