บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
90 พมจ. สุรินทร์
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กฤตยา บุญทวี
2 กัญญาณี สุขสำราญ
3 จิตรประสงค์ นาครินทร์
4 จิรภา มุ่งมา
5 จุติมา ประเมินไชย
6 ชาลี อ่อนนิ่ม
7 ชำนาญ พิพัฒน์พูนสิริ
8 ทองคำ รักเขตกลาง
9 ทัศนพงษ์ สายน้อยยาว
10 นาถลดา แก้วรัตน์
11 บุญเกิด รุ่งเรือง
12 ปทุมพร ประสงค์ทรัพย์
13 ประจวบ จายวัน
14 ประภัสสร ทองศรี
15 ประยงค์ ชาติธรรม
16 ประโยชน์ ชนะสุข
17 ผ่องศรี หิรัญบริรักษ์
18 พวงแข เทียบทอง
19 พัชรีพรรณ พุกบัวบาน
20 พิจิตรา บุญมาก
21 ภิรมย์ อังกุลดี
22 ภิรศักดิ์ ละมุล
23 วชิราพรรณ จันทร์เขต
24 วนัสนันท์ หนูเปลี่ยน
25 วนิดา รุ่งเรือง
26 วสันต์ เสาะสนธ์
27 วิก ตาสว่าง
28 ศิวิมล ทองมนต์
29 ศุลีพร สุทธิวรรณ
30 สมเกียรติ เติมสุข
31 สุธี ถิ่นอุ้มชู
32 สุนีรัตน์ สรรพจารย์
33 สุพรรณรัตน์ ลับโกษา
34 สุพล เสตเขตต์
35 สุภัครัฐ กล้ำทอง
36 สุภาภร มหาไชย
37 สุรีพร
38 สุรีย์รัตน์ จัตุกูล
39 อภิสิทธิ์ ชาติรัมย์
40 อรรถสิทธิ์ ลัมภเวช
41 อำไพ เอี่ยมประชา
42 อินทิรา ปัญญาเอก
43 เกรียงไกร กนกนาก
44 เตือนจิต ประยูรพันธุ์
45 ไกวัล เดือนจำรูญ