บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
89 นิคมสร้างตนเองพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จิระศักดิ์ เชื้อศักดิ์
2 จุฑามาศ หนูช่วย
3 นงลักษณ์ ภู่พลับ
4 พสิษฐ์ สุขุมิตร
5 สุมิตร พลจร
6 อรุณาภรณ์ สุขศรีมล
7 เชาวลิต พลจร