บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
88 พมจ. สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กมลทิพย์ ปลื้มใจ
2 กมลวรรณ บุญทัน
3 กานต์กมล ชุมภูทอง
4 กานต์มณี เพชรแก้ว
5 กิตติศักดิ์ วุฒิพงศ์
6 จตุพร พลจร
7 จันทร์สุดา เทียมเมือง
8 จารุณี รัตนจินดา
9 จิรัชยา ศุทธางกูร
10 ชลลดา ชนะศรีรัตนกุล
11 ดวงฤดี พร้อมมูล
12 ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์
13 ตวงพร พุ่มแย้ม
14 ทวี รอดทิม
15 ทิพวดี มะฮง
16 ธีระยุทธ์ ขำยินดี
17 นงเยาว์ พุ่มแย้ม
18 นพดล คงมณี
19 นภสร จินา
20 นายยงยุทธ ลอยใหม่
21 บุปผา เกิดเพชร
22 ประภาพรรณ เกตุแก้ว
23 ปิยะนาถ ทองส่งโสม
24 พนิดา แซ่ตั้ง
25 พรณ์ชนกย์ เสือมีศิล
26 พวงทิพย์ พูลสวัสดิ์
27 พวงเพ็ญ ใจกว้าง
28 มนิดา ลิ่มนิจสรกุล
29 มาดี สุวรรณศิริ
30 รัชฎา รักขนาม
31 รัชนี พวงมาลี
32 รัชนีย์ ใจห้าว
33 วรพรรณ ล้วนมณี
34 วลาลักษณ์ ตั้นซ้าย
35 วัชรี รอดทิม
36 วิชัย รำไพรุจิพงศ์
37 วิชาญ บุญดี
38 วิทยา แจ้งอักษร
39 วิโรจน์ ทองประเสริฐ
40 วีรพล อุไรวรรณ
41 ศศิพร แม้นนนทรัตน์
42 ศุภศิลป์ เฟื่องยะหริ่ง
43 สกล จำนงค์ยา
44 สมคิด ศรีน้อย
45 สมโภชน์ ศรีเสมอ
46 สรัลชนา หงษ์วิวัฒน์
47 สัญญลักษณ์ อยู่รักษ์
48 สายทิพย์ ชูสุข
49 สาลิกา เมืองประชา
50 สำเริง ทูลยอดพันธ์
51 สิทธิศักดิ์ พลจร
52 สุกาญดา โพธิ์แก้ว
53 สุจิตรา สุวรรณประเสริฐ
54 สุชานันท์ ช่วยเกิด
55 สุดาวรรณ บูรพัฒน์
56 สุนันท์ อินทแสง
57 สุพจน์ เกื้อเดช
58 อทิตยา ช้างนรินทร์
59 อภิเชษฐ์ ปานจรัตน์
60 อรชนก เกื้อเดช
61 อรรธนิศา เสรยางกูร
62 อรัญญา บัวซิม
63 อารยา จันทร์เพชร
64 อุดมศักดิ์ ทิพย์กองลาศ
65 อุทัยวรรณ คงตรีแก้ว
66 อุบล ทองสลับล้วน
67 อุไร เจริญทิพากร
68 เกตสุดา ศรีวารีรัตน์
69 เกศญานี เพชรบาง
70 เบญจวรรณ ขวัญเมือง
71 เปมนีย์ เรืองนวล
72 เพชรมณี เนตรนิติสกุล
73 เพลินสุข อักษรเพ็ชร
74 เภรินทร์ ยิ่งเภตรา
75 เมธ์รดี ไตรพิทักษ์
76 เสาวลักษณ์ พลสงคราม
77 เอกรินทร์ แสนพัฒนกุล