บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
87 นิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ดัด ก้อนแก้ว
2 ประสิทธิ์ คำโสดา
3 ปรารถนา แซ่อึ้ง
4 วิษณุ คุ่นชมพู
5 วิไลรัตน์ สายอาณา
6 สุริยัน อาจแก้ว
7 เฉลิมพร ช้างเขียว