บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
86 พมจ. สุพรรณบุรี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกกร
2 กนิษฐา แซ่ว่าง
3 กรรณิกา โพธิ์รัง
4 ญาณี น้ำทิพย์
5 นิพนธ์ น้ำทับทิมทอง
6 บุณย์ศศิร์ พงษ์เจริญ
7 ประภาพรรณ นิลโสภา
8 พัฒนาพร ไทยพิบูลย์
9 ภิรญา จารุโชคนภธร
10 ภูริตา โกมลวรรธนะชัย
11 ลักษณ์กวิน พลาสัย
12 สมชาย โพธิ์รัง
13 สิรินุช อันตรเสน
14 อาภรณ์ สุวรรณประทีป
15 เพชรลดา ธนูญศักดิ์