บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
85 พมจ. สุโขทัย
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกพร ผู้ค้าขาย
2 กัญวรา เอนอิง
3 กัลยา โพธิ์พยอม
4 ชัญญาลักษณ์ โพธิ์มาก
5 ฐิติกาญจน์ แก้วเกิด
6 ณัฏฐกิตติ์ โพธิ์ขาว
7 ธนาธิป สอนแหยม
8 ธัญสญา มะโนมูล
9 น้องนุช มาจิ้งหรีด
10 ประยุทธ วรนุช
11 ผาณิต สุดจิตร์
12 พรรคริน อุดมวัฒนานันท์
13 พาชื่น จิราธนากร
14 มะลิวัน สิทธิโยธี
15 มาริษา สุวรรณวงษ์
16 ยุวดี วรนุช
17 วิภารัตน์ จีนสุทธิ์
18 วีร์วิมล มั่งพรม
19 ศิริพร ไร่นุ่น
20 สมชาย อนันตะ
21 สุจิตรา แดนแก้ว
22 สุชาดา ทองเกลี้ยง
23 สุชาติ นิ่มแสง
24 สุทธิพงษ์ มะโนมูล
25 อนุสรา หล้าเพชร
26 อาภาภรณ์ บุญมี
27 อุปถัมภ์ ขำพิทักษ์
28 เอกพงษ์ กีรติวศิน
29 โชคชัย แก้วเกิด