บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
84 พมจ. สิงห์บุรี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกรัฐ กลั่นสอน
2 กนกวรรณ อันเกรียงไกร
3 กรทิพย์ ยาคำ
4 กัมปนาท เหลืองาม
5 จิราภา กันพุ่ม
6 ชัยณรงค์ ศรีฉ่ำ
7 ดวงนภา อ่อนละมัย
8 บุปผา มีเดช
9 ปรมภรณ์ เลิศประพันธ์
10 ปราณี ผ่องโสภณ
11 ปัญญา มณเทียรรัตน์
12 ผกาวรรณ พงศ์หนู
13 พัททศิริ นาบุญพัฒนา
14 รัชนี วชิรภูชัย
15 รุ่งณภา สีทะ
16 รุ่งประภา ประภาสะวัต
17 วชิรญาณ์ วัฒนพันธุ์
18 วันณา นิชเปี่ยม
19 วิจารณ์ โกศล
20 วิภาวัลย์ พูลเต็ม
21 ศิริ ลือลาภ
22 สุธารทิพย์ พลอยดีเลิศ
23 สุปราณี จันทราสา
24 สุภาวดี อินทร์โต
25 สุรักษ์ พูนะกูล
26 สุวรรณี กาษร
27 อติชาติ มณีสิน
28 อรกัญญา บุษบาแย้ม
29 อัญชลี ศรีดำ
30 อุไร ลือลาภ
31 เกษมศรี คันธอุลิศ
32 เรณู วิเศษสิงห์
33 เสรีรัตน์ รื่นอารมณ์
34 โสภณ จูโภคาทรัพย์
35 ไพรัตน์ ทัพเจริญ
36 ไพโรจน์ มีเดช