บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
83 พมจ. สระบุรี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กรวรรณ หวลลำพึง
2 กระดังงา เคียงสี
3 กัญญารัตน์ พิทักษ์
4 กันตา ดีเติม
5 คณาวิทย์ อาษาธง
6 คณิต ภาสะฐิติ
7 คณิสรณ์ จันทร์เกาะ
8 ชัยณรงค์ เทพนอก
9 ชานิณี สอนจิตร
10 ซ่อนกลิ่น ปลื้มรัก
11 ณกรณ์ บัวคุ้มภัยปภา
12 ณัฐพงษ์ พูลศรี
13 ดุจดาว หิรัญพงษ์
14 ทยาน โคตะนนท์
15 ธีระพงษ์ ไกรสุนทรเลิศภพ
16 นงเยาว์ อาษาธง
17 นันทวัน อินทรทิตติ
18 บุญจันทร์ เคียงสี
19 บุญเสริม หอมจันทร์
20 ประยงค์ กระบวนศรี
21 ประสิทธิชัย ประเสริฐ
22 ประเทืองทิพย์ บรรเลง
23 ประเสริฐ ชิลพัฒน์
24 ปรีชา อ่วมศิริ
25 ฝน ไวทยาชีวะ
26 พรทิพย์ ขำมาลัย
27 พัชนี เศวตวงศ์
28 พัชรีย์ เต๊ะวงษ์
29 พิมปิยกร นากกลาง
30 พุทธรัตน์ ชายทวีป
31 ภคทิตา ราชวงษ์
32 รัตนาพร ปักษาศร
33 รุ่งสรวง อยู่โต
34 วันดี พันคูณ
35 วัลลภ เสวิวัฒน์
36 ศิวลักษณ์ ศิวากุล
37 ศุภชัย อังอินทร์สงฆ์
38 สถาปนวัฒน์ ภู่มาลา
39 สมคิด ไวทยาชีวะ
40 สมฤดี สีหาบุตร
41 สมสมัย เข็มทอง
42 สาคร ตาเสือ
43 สายศิริ ศิวากุล
44 สำเริง สุภาจรูญ
45 สิริพุทธ หิรัญญาพฤกษ์
46 สุดา ฉัตรชัยไพบูลย์
47 สุดา เคียงสี
48 สุทธารีย์ สุธรรม
49 สุนิสา ไชยกุล
50 สุบิน วงษ์มนัตย์
51 สุพรรษา สีมาพันธุ์
52 สุภานีย์ คำลือ
53 สุภาพร กมุท
54 สุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
55 สุวรรณา สุกุรา
56 หนึ่งฤทัย ผาระกรรณ์
57 อัครวิทย์ ปฏิโยเก
58 อารีย์ ประเสริฐ์สังข์
59 อิฐิรัตน์ บุญมี
60 อุบลรัตน์ สุขเกษม
61 อ้อยใจ อ่วมศิริ
62 เครือพันธ์ ธนวนิชนาม
63 โชติรส ชายทวีป
64 ไพศาล เศวตวงศ์