บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
82 นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จ.สระแก้ว (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จรูญ ชาวชายโขง
2 ชื่นจิต ปัญจนุวัฒน์
3 ธีระพงษ์ แสงนวล
4 นรินทร์ ลุนภิรมย์
5 นิภาพร ไทยะลา
6 ประภาพร สร้อยทอง
7 ผกายวรรณ เพชรโรจน์
8 วิฑูร อ่อนสว่าง
9 วินัย พรโสภณ
10 ศุภชัย พวงไพศาล
11 สิดารัศมิ์ วังวนสินธ์
12 สุทธิศักดิ์ เลื่อมผิว
13 อนงค์นาฎ เมธีกุล