บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
81 พมจ. สระแก้ว
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกวรรณ สิงห์กาล
2 กิตติพงษ์ บัวเงิน
3 จันทร์เพ็ญ มหิทธิบุรินทร์
4 จุรีย์ เทียมพัฒน์
5 ณัฏฐชัย วงศ์ทอง
6 ณัฐรดา บุญรอดสำราญ
7 ณิชชากร รัชอินทร์
8 ดลนภา ไชยวงษ์
9 ทนงศักดิ์ นกเนื้อทอง
10 ธวัชชัย มลาวรรณ์
11 ธัญพิมล แหวนประเสริฐ
12 พรภิรมณ์ เพ็ชรใจศักดิ์
13 รัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร
14 รัชนี ยอดรัก
15 ลักขณา ศิริกิจ
16 วิไลวรรณ เติมใจ
17 สมสุข คงประพันธ์
18 อรภัทร์ ประเสริฐกลิ่น
19 อานนท์ อ่อนเมือง
20 เพ็ญภักดิ์ พันธ์มั่งมี