บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
80 พมจ. สมุทรสาคร
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนิษฐา บุญยัง
2 กมลชนก บุญโต
3 กรรณิกา จันทร์ดำ
4 การุณ สุวรรณเทพ
5 กิตติพัฒน์ ชมพัฒน์
6 ฉัตรชลัยย์ ลิ้มปสุวรรณ
7 ณัฎฐชัย สังกา
8 ณัฐพล แม้นเมฆ
9 ณัฐลดา ธารีพฤกษ์
10 ดลยา ทองพยงค์
11 นันทิยา นวมชม
12 นาตยา สุดเจริญ
13 นิตยา แสงไทย
14 นิพนธ์ ไม้แดง
15 นิภาพร วรแสงศรีจำเริญ
16 ปนัดดา พรมบุตร
17 ประดิษฐ์ ทองอุดม
18 ปักเพชร เพชรย้อย
19 ปิยนัส รัตนพงษ์
20 ภิญญาพัชฎ์ นพรัตน์ธนสิน
21 มณฑิตา กำมะณีเด่น
22 วัน จันทรดำ
23 สมคิด พวงระย้า
24 สุภรณ์ วัฒนจัง
25 สุภวัฒน์ หนูพริก
26 สุวภา ทับเที่ยง
27 อาภรณ์ ทองดี
28 อารยา ศิวาธรณิศร
29 เบญจมาศ สร้อยพวง