บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
79 พมจ. สมุทรสงคราม
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล