บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
79 พมจ. สมุทรสงคราม
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ชญานิตย์ เกิดพุ่ม
2 ปันนัดดา วงศ์ภูมิ
3 พฤกษา สุวรรณศรี
4 พิริยา เลิศมงคลนาม
5 รุ่งรัชนี ศศิธร
6 ลักษณา อิศรางกูร
7 สิริณัฏฐ์ อินทะนิล
8 สุนิสา พุ่มโลก
9 สุพัตรา ตะกรุดทอง
10 อรนภา อบสุวรรณ
11 เกรียงศักดิ์ โยชนัง